Národní centrum kybernetických operací vypracovalo Strategii kybernetické obrany ČR

06.08.2018 | Tiskové zprávy


Národní centrum kybernetických operací (NCKO) vypracovalo Strategii kybernetické obrany České republiky pro období 2018 – 2022, která stanovuje koncepční podmínky pro zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Dokument definuje základní vizi a cíle, které popisují plánovaný vývoj kybernetické obrany v jednotlivých dílčích oblastech. Vojenské zpravodajství buduje NCKO na základě rozhodnutí vlády, která v roce 2015 svěřila kybernetickou obranu právě Vojenskému zpravodajství. V souvislosti se zveřejněním strategie zároveň dochází ke změně názvu kybernetického pracoviště na NCKO.

Strategie kybernetické obrany ČR reaguje na klíčové výzvy v této oblasti, kterými jsou především nové trendy prosazování vlivu, vzrůstající riziko ze strany nestátních aktérů, kyberterorismus, rostoucí počet zařízení internetu věcí, nízká míra digitální gramotnosti, nedostatečné povědomí uživatelů o zásadách bezpečnosti v kybernetickém prostoru a vzrůstající závislost obranných složek státu na informačních a komunikačních technologiích.

Strategie je rozpracována do úrovně specifických cílů, které jsou popsány v míře umožňující její zveřejnění. Mezi základní cíle patří nastavení právního rámce, vybudování infrastruktury NCKO včetně jeho schopností a nastavení spolupráce v národním i mezinárodním měřítku. Na Strategii kybernetické obrany zároveň navazuje neveřejný Akční plán, který obsahuje podrobný popis opatření pro splnění těchto cílů včetně stanovení odpovědností a termínu plnění.

 

Zpracovaný dokument je v souladu s Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro období let 2015 – 2020, který schválila Vláda České republiky 25. května 2015. Právě v tomto dokumentu zadala vláda Vojenskému zpravodajství úkol vybudovat centrum, které bude schopné provádět široké spektrum operací v kyberprostoru, a to jak na podporu zahraničních operací AČR v rámci NATO nebo EU, tak i v případě hybridního konfliktu za účelem obrany ČR.

 

Změna názvu kybernetického pracoviště

V souvislosti se zveřejněním Strategie kybernetické obrany ČR dochází také ke změně názvu kybernetického pracoviště Vojenského zpravodajství z Národního centra kybernetických sil na Národní centrum kybernetických operací (NCKO).

Pojem „síly“ je tradičně i legislativně užíván pro organizační označení jednotlivých bojových složek Armády České republiky. V rámci ozbrojených sil navíc dojde se začátkem nového roku k vytvoření Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Kybernetické síly budou tedy sloužit potřebám armády a souviset striktně s její činností, kdežto Národní centrum kybernetických operací je institucí určenou ke komplexnímu zajišťování kybernetické obrany České republiky.

 

Rozdíl mezi kybernetickou bezpečností a obranou

Kybernetická obrana, kterou má v gesci Vojenské zpravodajství, je samostatnou oblastí širšího konceptu kybernetické bezpečnosti a zároveň oblastí širšího konceptu zajištění obrany státu. Jejím úkolem je v případě potřeby aktivně působit v kybernetickém prostoru proti útočníkům. Specifikem kybernetické obrany je skutečnost, že bude prováděna jak v případě vyhlášení mimořádných stavů, především formou součinnosti s ostatními složkami zajišťujícími obranu ČR, tak i nepřetržitě mimo tyto stavy.

Kybernetickou bezpečnost má v České republice v gesci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jeho úkolem je neustálé navyšování bezpečnosti a odolnosti informační a komunikační infrastruktury. Kybernetickou bezpečností se tedy rozumí souhrn prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru. Tyto prostředky mohou být různého charakteru – právní, organizační, vzdělávací, technické a další.